SP WierzchyWycieczka do Malborka
Jesteś od 1.09.2009r: gościem na naszej stronie.

Rekrutacja 2015/16

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wierzchach informuje, że rozpoczęła się rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w Szkole Podstawowej w Wierzchach oraz Szkole Filialnej w Łążku.

Stosowne wnioski można pobierać w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00 do 12.00 lub ze strony internetowej:

Karta zgłoszenia

Wniosek do dyrektora

Zarządzenie dyrektora

 

……………………………………………                

Imię i Nazwisko  rodzica kandydata

……………………………………………

adres do korespondencji

……………………………………………

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIERZCHACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016[1]


DANE OSOBOWE KANDYDATA I RODZICÓW[2]

 

(Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi)

1.

Imię/Imiona i Nazwisko kandydata

 

2.

Data urodzenia kandydata

 

3.

PESEL kandydata

w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu

lub innego dokumentu  potwierdzającego tożsamość

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Imię/Imiona i Nazwiska rodziców kandydata

 

Matki

 

Ojca

 

 

5.

Adres miejsca zamieszkania

rodziców i kandydata [3]

 

Kod pocztowy

 

Miejscowość

 

Ulica

 

Numer domu /numer mieszkania

 

6.

Adres poczty elektronicznej

i numery telefonów rodziców kandydata o ile je posiadają

 

Matki

Telefon do kontaktu

 

 

Adres poczty elektronicznej

 

Ojca

Telefon do kontaktu

 

 

Adres poczty elektronicznej

 

 

 

Pouczenie

  1. Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z przyjmowaniem do szkoły, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
  2. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest dyrektor gimnazjum do którego  zgłoszenie zostało złożone.

 

Oświadczenia rodzica dokonującego zgłoszenia

  1. Oświadczam, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.[4]
  2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla potrzeb związanych z przyjęciem kandydata do szkoły oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

 

 

……………………………………                                                         ……………………………………………

                      data                                                                                                czytelny podpis rodzica  kandydata

 [1]                      Zgodnie z art.20 e ust.1  ustawy o systemie oświaty, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód przyjmuje się dzieci  zamieszkałe w tym obwodzie na podstawie zgłoszenia.

 

[2]                      Zgodnie z art. 20u  ustawy o systemie oświaty,  zgłoszenie  zawiera dane podane w punkcie 1-5 tabeli,  natomiast dane w punkcie 6 podaje się,  jeśli  takie środki komunikacji rodzice  posiadają. To oznacza, że dane w punkcie 1-5 należy podać obowiązkowo,  natomiast podanie danych w punkcie 6,  nie jest obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla skutecznego komunikowani się z rodzicami w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem.

 

[3]                      Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

 

[4]                      Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu  karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym  postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna  nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.