SP WierzchyWycieczka do Malborka
Jesteś od 1.09.2009r: gościem na naszej stronie.

Zarządzenie Dyrektora w sprawie warunków krzystania z bezpłatnych podręczników

Zarządzenie nr 01/2014-2015

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzchach

z dnie 28 sierpnia 2014 roku

w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów

z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych

Plik do pobrania - zarządzenie w sprawie warunków korzystania z bezpłatnych podręczników

Na podstawie art.22 ak ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U.

z 2004r. Nr 256, poz.2572, z późn.zm.)

 

zarządza się co następuje:

 

§1

 

W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu użytkowania podręczników lub materiałów edukacyjnych określa się szczegółowe warunki korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów Szkoły Podstawowej w Wierzchach.

 

§2

 

1. Ilekroć w zarządzeniu mowa o:

a) szkole należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Wierzchach,

b) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny ujętego w księdze uczniów Szkoły Podstawowej w Wierzchach,

c) rodzicu ucznia – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego,

d) podręcznikach – należy przez to rozumieć podręczniki, w tym podręczniki z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego,

e) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Osie.

 

§3

 

1.Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.

 

2. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są wypożyczane (użyczane) uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.

 

3. Wypożyczenia (użyczenia) podręczników dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej na podstawie listy uczniów sporządzonej i podpisanej przez wychowawcę klasy.

 

4. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie biblioteki szkolnej a wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników.

 

5. Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom nie później, niż do dnia 14 września danego roku szkolnego.

 

6. Wypożyczenie podręcznika możne nastąpić również w innym terminie w trakcie roku szkolnego.

 

7. Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom po zawarciu przez rodzica umowy użyczenia podręcznika, której podpisany jeden egzemplarz na czas użyczenia przechowuje się w bibliotece szkolnej.

 

8. Wzór umowy zawartej pomiędzy szkołą a rodzicem, określającej wzajemne prawa i obowiązki stron, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

9. Za zebranie od rodziców podpisanych umów użyczenia odpowiada nauczyciel wychowawca, a następnie po jednym egzemplarzu tych umów przekazuje do biblioteki szkolnej.

 

§4

 

Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych.

 

§5

 

1. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej. Zwrot następuje nie później niż do 15 lipca danego roku. Uczniowie przystępujący do klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub poprawkowego zwracają podręczniki nie później niż do końca sierpnia danego roku,

 

2. Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w ust.1 realizuje wychowawca ucznia oraz nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej.

 

3. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki - nauczyciele, o których mowa w ust.2 dokonują oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia.

 

4. W przypadku zagubienia podręcznika, znaczącego zużycia, wykraczającego poza jego zwykłe używanie, bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika. Wpłaty dokonuje się w sekretariacie szkoły. Zapisy umowy użyczenia stosuje się odpowiednio.

 

5. Zapisu ustępu 4 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.

 

§6

 

1. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, do chronienia go przed zniszczeniem, bądź zagubieniem.

 

2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub jego rodzic jest zobowiązany poinformować o tym fakcie nauczyciela wychowawcę i nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki szkolnej.

 

§7

 

Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców z niniejszym zarządzeniem.

 

§8

 

1. Zarządzenie ma zastosowanie:

a) w roku szkolnym 2014/2015 do uczniów klas 1 szkoły podstawowej,

b) w roku szkolnym 2015/2016 do uczniów klas 1,2 i 4 szkoły podstawowej,

c) w roku szkolnym 2016/2017 do uczniów klas 1 – 5 szkoły podstawowej.

 

2. Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 zarządzenie ma zastosowanie do uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej.

 

§9

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na szkolnej tablicy ogłoszeń

oraz na stronie internetowej szkoły.

 

§10

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 01/2014-2015

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzchach

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

 

 

UMOWA UŻYCZENIA

 

zawarta w ….................................................., w dniu ….........................................,........... pomiędzy:

  1. Szkołą Podstawową w Wierzchach, zwana dalej „Użyczającym”, w imieniu której działa dyrektor szkoły, a

  2. ...............................................................................zwanym dalej „Biorącym w użyczenie”

    zamieszkałym w ….................................................................................. rodzicem/opiekunem prawnym …...................................................................................... ucznia klasy ….... Szkoły Podstawowej w Wierzchach.

§1. Przedmiotem użyczenia jest podręcznik do klasy …...... szkoły podstawowej pt...........................

............................................................................................................................................................

Użyczający oświadcza, że jest jego właścicielem oraz, że oddaje w bezpłatne używanie Biorącemu do używania , a Biorący do używania Przedmiot użyczenia podejmuje.

 

§2. Umowa zostaje zawarta na okres zajęć dydaktycznych roku szkolnego 20...../20..... .

 

§3. Biorący do używania oświadcza, że odebrał przedmiot użyczenia, zapoznał się z jego stanem i stwierdza, że jest on przydatny do umówionego użytku.

 

§4. Biorący do używania zobowiązuje się, że będzie używać przedmiotu użyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem, że utrzyma go w należytym stanie. Pod pojęciem należytego stanu rozumie się zużycie przedmiotu wynikające ze zwykłego, zgodnego z przeznaczeniem użytkowania przedmiotu użyczenia.

 

§5. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole, Biorący do używania zobowiązuje się zwrócić Użyczającemu przedmiot użyczenia (podręcznik) w terminie i miejscu wskazanym przez Użyczającego.

 

§6. Biorący do użyczenia zobowiązuje się zwrócić Użyczającemu przedmiot użyczenia również w przypadku przejścia ucznia w trakcie roku szkolnego do innej szkoły.

 

§7. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, a ponadto Użyczający może wypowiedzieć niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Biorący do używania będzie używać przedmiotu użyczenia niezgodnie z jego przeznaczeniem, spowoduje znacznego pogorszenia jego stanu technicznego lub naruszy inne postanowienia niniejszej umowy.

 

§8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§9. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

Użyczający                                              Biorący do używania

 

....................................................                                            …........................................................