SP WierzchyWycieczka do Malborka
Jesteś od 1.09.2009r: gościem na naszej stronie.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

                          

    REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

          SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIERZCHACH

 

                                        I Postanowienia wstępne

 

1.     Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. oraz Statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

2.     Samorząd  tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

3.     Samorząd powołuje Radę Samorządu Uczniowskiego w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

 

                                     II Organy Samorządu Uczniowskiego

 

1.     Organami Samorządu Uczniowskiego są:

a) zebranie samorządów klasowych

b) Rada Samorządu Uczniowskiego

c) przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

2.     Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

3.     Organami pomocniczymi są Samorządy Klasowe.

4.   W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą:

    a) przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

    b) zastępca przewodniczącego

    c) sekretarz

    d) skarbnik

5. Opiekuna SU wybierają uczniowie na ogólnym zebraniu wszystkich uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

6. Rolą opiekuna jest koordynowanie pracy SU, doradzanie i pomaganie w realizacji zadań oraz inspirowanie uczniów do samodzielnej działalności. Nauczyciel opiekun jest zarazem rzecznikiem interesów SU na forum Rady Pedagogicznej.

 

                                  III Praca Samorządu Uczniowskiego

 

1.     Zebranie wszystkich klasowych samorządów uczniowskich zwołuje opiekun szkolnego samorządu.

2.     Zebrania samorządu odbywają się raz w miesiącu.

3.     W zebraniach SU mogą brać udział:

    a) Dyrektor szkoły

    b) Rodzice

    c) Nauczyciele

4.    Do realizacji swoich zadań Rada SU może powołać sekcje stałe lub doraźne. Członkami sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.

 

                                           IV Kompetencje Samorządu Uczniowskiego

 

1.     Uchwalenie regulaminu swojej działalności.

2.     Występowanie z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły do Rady Pedagogicznej i Dyrektora.

3.     Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.

4.     Prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu.

5.     Prawo do zapoznania się z programami nauczania, ich treścią, celami i stawianymi przez nie wymaganiami.

6.     Prawo do znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz nagradzania uczniów.

7.     Prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem.

8.     Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.

9.     Dbanie o dobre imię szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

10.  Angażowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły.

11.  Udzielanie opinii o pracy nauczyciela podlegającego ocenie.

 

                                          V  Wybory do Samorządu Uczniowskiego

 

1.     Wybory do Rady SU odbywają się we wrześniu.

2.     Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok.

3.     W skład Rady SU wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz i skarbnik.

Przewodniczącym zostaje uczeń , który uzyskał największą ilość głosów.

4.     Wszelkie głosowania odbywają się przy obecności 2/3 uprawnionych o głosowania.

5.     Głosowanie jest:

a) powszechne (każdy uczeń ma prawo głosu)

b) równe ( jednakowo liczy się głos każdego ucznia)

c) bezpośrednie ( każdy musi osobiście oddać swój głos)

d) tajne ( głosujący pozostaje anonimowy) lub jawne – w zależności od tematu głosowania.

6.     Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU.

 

                                        VI Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego

 

1.     Regulamin SU.

2.     Roczne plany pracy

3.     Protokoły zebrań.

4.     Sprawozdania z działalności Samorządu.

 

                                         VII Postanowienia końcowe.

 

1.     Samorząd uczniowski poprzez różne formy swojego działania zapewnia
realizację uprawnień statutowych w społeczności uczniowskiej.

2.     Szkoła powinna być wspólnym dziełem nauczycieli i uczniów, w której
mają miejsce wzajemna życzliwość, tolerancja, zrozumienie, zaufanie
i skuteczna komunikacja pomiędzy uczniami a nauczycielami.

3.     Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

4.     Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.

5.     Zmiany w składzie Rady SU mogą być dokonywane tylko wyjątkowo w uzasadnionych przypadkach na zebraniu SU.

6.     Regulamin został zatwierdzony przez Samorząd Uczniowski na zebraniu w dniu 20 września 2007r.


                                                               Przewodnicząca SU

                                                                Opiekun SU

 

          Potwierdzenie o zgodności Regulaminu ze Statutem Szkoły:

 

                                                                Dyrektor Szkoły