SP WierzchyWycieczka do Malborka
Jesteś od 1.09.2009r: gościem na naszej stronie.

Jakie masz prawa?Jakie masz prawa?

Każdy człowiek jest kimś wyjątkowym, ważnym i niepowtarzalnym.

Pamiętaj!

Każdy człowiek duży czy mały ma swoje prawa i obowiązki. 

Nie należy zapominać o tym, że uczeń ma nie tylko prawa, ale i obowiązki, z których musi się wywiązywać. Należy też pamiętać, że nauczyciele podobnie jak uczniowie mają swoje prawa - są one równorzędne.

Każdy uczeń  ma prawo do:
1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w gimnazjum zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
3. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
4. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły,  a także światopoglądowych i religijnych-jeżeli nie naruszy tym dobra innych osób,
5. rozwijania zainteresowań i zdolności,
6. sprawiedliwej. obiektywnej i jawnej oceny,
7. bieżącej informacji o swoich ocenach z poszczególnych przedmiotów,
8. bycia ocenianym z przedmiotów wyłącznie za wiadomości i umiejętności; oceny postawy ucznia dokonuje się w ocenie zachowania,
9. powtórzenia i ugruntowania wiedzy przed zapowiedzianą pracą kontrolną,
10. zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności w czasie lekcji,
11. korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,
14. dyskrecji w sprawach osobistych (stosunki rodzinne, korespondencja, uczucia).


Uczniowie uczący się mają również obowiązki.
Każdy uczeń uczący ma obowiązek do:
1. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
2. systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych,
3. okazywania szacunku nauczycielom, oraz pracownikom szkoły,
4. przestrzegania zasad higieny osobistej,
5. przybywanie punktualnie na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne,
6. szanowania i ochrony mienia szkoły,
7. godnego reprezentowania szkoły na zewnątrz,
8. uzupełniania braków wynikających z nieobecności na zajęciach.