SP WierzchyWycieczka do Malborka
Jesteś od 1.09.2009r: gościem na naszej stronie.

Świetlica

dzieci

Świetlica czynna jest:  poniedziałek - piątek: od 7.30 do 8.00 od 13.30 do 14.00

Opieką obejmuje głównie dzieci dojeżdżające do szkoły z pobliskich miejscowości.

Do świetlicy uczniowie zapisywani są przez rodziców (opiekunów) wraz z początkiem roku szkolnego.

Kadrę świetlicy szkolnej tworzy zespół wychowawców, w skład którego wchodzą:

 • mgr Hanna Kierzkowska,

 • mgr Bożena Kawczyńska


         Zajęcia w naszej świetlicy są prowadzone według tematów zaplanowanych na poszczególne miesiące.
Dotyczą one najbliższego otoczenia dzieci – rodziny, szkoły, kolegów; obejmują wiadomości o miejscu zamieszkania, Ojczyźnie, miejscu Polski w Europie i świecie. Rozwijają zainteresowania przyrodnicze i kulturalne.Uwzględniona jest także tematyka nawiązująca do dni uroczystych i świątecznych.Zabawa jest obok nauki podstawową formą aktywności dzieci. Dlatego też uczniowie uczęszczający do świetlicy mają czas na dowolne zabawy, zgodnie ze swoimi upodobaniami. Zajęcia świetlicowe wyrabiają spostrzegawczość, ćwiczą umiejętność logicznego myślenia, wypowiadania się, pamięć, pobudzają fantazję i wyobraźnię, a także wyrabiają wrażliwość estetyczną i muzyczną.

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych.

Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, a także panowania nad emocjami.
Staramy się nauczyć dzieci zachowania się w sytuacjach trudnych (np.doznanie przykrości, przegrana), ponoszenia odpowiedzialności za indywidualne i wspólne wykonywanie zadań oraz wdrażamy do utrzymywania porządku w czasie zajęć i zabaw.

 

Zachowania pozytywne:

 • włączanie się w działalność świetlicy - udział w konkursach, zabawach i grach

 • kulturalne zachowania: używanie magicznych słów - kluczy

 • tworzenie prac

 • pomoc kolegom i koleżankom, zwłaszcza słabszym i młodszym

 • dbałość o porządek w sali świetlicowej, pomoc w sprzątaniu

 • wzbogacanie świetlicowego zbioru zabawek i gier


Zachowania negatywne:

 • niekoleżeńskość, brak pomocy kolegom i koleżankom

 • niekulturalny sposób odzywania się - krzyczenie, niewłaściwe słownictwo

 • brak dbałości o porządek wokół siebie, bałaganiarstwo

 • wyjście ze świetlicy bez powiadomienia wychowawcy

 • niszczenie świetlicowego zbioru zabawek i gier lub rzeczy należących do kogoś innego, zabranie czyjejś rzeczy

 • kłamstwo, oszustwo

 • brak reakcji na prośby i polecenia wychowawcy