SP WierzchyWycieczka do Malborka
Jesteś od 1.09.2009r: gościem na naszej stronie.

5 listopada - czwartek -2009 Próbny sprawdzian szóstoklasistów

5 listopada - czwartek -2009 Próbny sprawdzian szóstoklasistów

27-10-2009

Rady dla szóstoklasistów

 • Czytaj uważnie polecenia.

 • Dbaj o staranność i estetykę zapisu.

 • Czytaj ze zrozumieniem. 

 • Odpowiadaj dokładnie na pytania.

 • Dodładnie wykonuj działania pisemne.

 • Zwracaj uwage na pisownię, interpunkcję i ortografię.

 • Uważnie pracuj z tekstem.

 • Pisz zdania pojedyncze rozwinięte zamiast złożonych.

 • Dbaj o staranność zapisu działań matematycznych (niestaranność jest powodem błędów w obliczeniach).

 • Działania matematyczne licz dwa razy.

 • Zawsze próbuj rozwiązać zadanie matematyczne - nawet, jeśli wydaje się trudne. Zapisuj każde działanie - każdy punkt może się przydać.

 • Jeśli nie jesteś pewny poprawności rozwiązania, lecz nie masz innego pomysłu, nie przekreślaj tego, co już zostało napisane.

 • Nie powtarzaj wyrazów w bliskim sąsiedztwie.

 • Liczy się jakość a nie ilość napisanego tekstu.

 • Sprawdź poprawność wyniku z warunkami zadania.

 • Nie bój się sprawdzianu!

 

Informacja dla ucznia przystępującego do sprawdzianu i  jego rodziców

 

1.        Prawa i obowiązki ucznia (słuchacza) przystępującego do sprawdzianu określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 29, poz. 323) z późniejszymi zmianami.

2.        Uczniowie z dysfunkcjami mają prawo do zdawania sprawdzianu w formie i warunkach dostosowanych do ich możliwości (np. do wydłużonego czasu zdawania, dodatkowych urządzeń lub pomocy ze strony zespołu nadzorującego).

3.        Uczeń (słuchacz) zgłasza się na sprawdzian w wyznaczonym przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego miejscu i czasie.

4.        O ustalonej godzinie zdający wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście i zajmują wyznaczone im miejsca. Każdy uczeń powinien mieć przy sobie ważną legitymację szkolną i okazać ją, jeśli zostanie o to poproszony.

5.        Na sprawdzian uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek przeznaczony jedynie do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz.

6.        Sprawdzian rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Uczniowie spóźnieni nie będą wpuszczani do Sali egzaminacyjnej po rozdaniu zestawów egzaminacyjnych.

7.        Przewodniczący zespołu nadzorującego sprawdza, czy pakiety z zestawami egzaminacyjnymi są nienaruszone i otwiera je w obecności uczniów.

8.        Po otrzymaniu zestawu zdający na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego ma obowiązek sprawdzić, czy zestawy egzaminacyjny jest kompletny, tzn. czy ma wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane. Braki natychmiast zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego sprawdzian i otrzymuje kompletny zestaw.

9.        Zdający zapisuje swój indywidualny kod i datę urodzenia w wyznaczonych miejscach zestawu egzaminacyjnego. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami, dla których przeznaczone są dostosowane zestawy egzaminacyjne, nie kodują zestawu samodzielnie - zakodowania zestawu dokona nauczyciel z zespołu nadzorującego przy odbiorze pracy.

10.     Zdający ma obowiązek dokładnie zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie odpowiedniego zestawu egzaminacyjnego. W razie wątpliwości maże poprosić o ich wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego.

11.     Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczony jest od momentu zakończenia czynności organizacyjnych. Przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy, czas rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania zadań.

12.     Zdający rozwiązuje zadania i zaznacza je lub zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem (tylko konieczne rysunki może wykonać ołówkiem).

13.     W czasie trwania sprawdzianu zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu sprawdzianu, a w szczególności:

a.        nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji może opuścić salę po uzyskaniu pozwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i przy zachowaniu warunków uniemożliwiających kontaktowanie się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem konieczności skorzystania z pomocy medycznej)

b.        nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca

c.        w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi,

d.        nie wypowiada uwag i komentarzy,

e.        nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych,

f.         nie korzysta z żadnych środków łączności.

14.     W przypadku niesamodzielnej pracy lub zakłócania przebiegu sprawdzianu przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, przerywa sprawdzian danego ucznia unieważnia jego pracę i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej,

15.     Zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to przewodniczącemu zespołu nadzorującego przez podniesienie ręki. Przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego sprawdza poprawność kodowania i odbiera pracę. W przypadku ucznia, który wypełniał zestaw dostosowany, członek zespołu nadzorującego sprawdzian wpisuje kod i datę urodzenia zdającego w jego obecności. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.

16.     Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań uczniowie kończą pracę z zestawem zadań i stosują się do poleceń przewodniczącego zespołu nadzorującego.

17.     Jeżeli zdający  uzna,  że  w trakcie sprawdzianu zostały  naruszone  przepisy  dotyczące jego przeprowadzania, może w terminie 2 dni od daty sprawdzianu zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku. Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji.

18.     Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów może unieważnić dany sprawdzian w stosunku do wszystkich zdających albo zdających w jednej szkole (sali), lub w stosunku do poszczególnych zdających. Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne.

19.     Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może - dodatkowo - z urzędu podjąć decyzję o unieważnieniu sprawdzianu i jego ponownym przeprowadzeniu na podstawie spostrzeżeń upoważnionych obserwatorów, powołanych ekspertów lub delegowanych przedstawicieli Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

20.     W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania arkuszy przez zespoły egzaminatorów niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez uczniów dyrektor komisji okręgowej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej unieważnia sprawdzian tych uczniów i zarządza jego ponowne przeprowadzenie.

21.     W każdym z przypadków opisanych w punktach  18-20 termin ponownego sprawdzianu ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.